BURSA DE STUDIU „PĂRINTELE ARSENIE BOCA”


Din inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, începând din toamna anului 2013, Episcopia Devei și Hunedoarei prin Fundația „Cuvântul care zidește” a acordat în anii școlari 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, iar din anul școlar 2019/2020, direct prin intermediul Centrului Eparhial, prin concurs de dosare, câte 10 (ulterior 20) burse școlare anuale, pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și cei de liceu (cl. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar, în scopul ajutorării elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.

Inițiativa continuă și în anul școlar 2021/2022, prin acordarea de către Episcopia Devei și Hunedoarei, a unui număr de 20 de burse școlare, anume 10 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și alte 10 burse pentru elevii de liceu (cl. IX-XII)!

Detaliile privitoare la acordarea acestora se regăsesc în regulamentul de mai jos:

Regulament privind acordarea de burse școlare pentru anul 2021/2022:

Art. 1. Episcopia Devei și Hunedoarei acordă anual, prin concurs de dosare, câte 20 burse școlare, anume: 10 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și alte 10 burse pentru elevii de liceu (cl. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar.

Art. 2. (1) Beneficiarii burselor acordate Episcopia Devei și Hunedoarei, potrivit prezentului Regulament, sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu și liceu), cetăţeni români, școlarizați la cursurile de zi, cu domiciliul în cuprinsul județului Hunedoara;

(2) Nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul, etnia, apartenenţa politică a familiei candidatului ori studiile anterioare efectuate în străinătate.

Art. 3. Condiţiile de obţinere a unei burse sunt:

 1. a) beneficiarul să fi promovat toate examenele anului şcolar precedent.
 2. b) media de absolvire a anului şcolar precedent să fie de minim 9,00.
 3. c) pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a V-a, este obligatorie obținerea în anul școlar precedent, la toate disciplinele, a calificativului „Foarte bine”; pentru candidații înmatriculați în clasa a IX-a, media de înscriere la liceu trebuie să fie de minim 9,00 (media aritmetică a examenului de evaluare națională și media anilor de studiu V-VIII, împărțite la doi).
 4. d) venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare de 700 de lei.

Art. 4. a) Bursele se atribuie prin concurs de dosare, organizat de către Episcopia Devei și Hunedoarei.

b) Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, cu începere de la 13 septembrie 2021 şi până la 11 iunie 2022, elevii din învăţământul de zi.

c) Acte necesare :

 1. Cerere adresată ierarhului.
 2. Recomandarea preotului-paroh.
 3. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei.
 4. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist, însoțită de media de absolvire a anului şcolar încheiat; în cazul elevilor din clasa a IX-a, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis. În aceeaşi adeverinţă se va specifica și dacă elevul beneficiază deja de o bursă acordată de instituţia de învăţământ.
 5. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:

a) adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor;

b) certificate de atestare fiscală eliberată de primării şi de administraţiile financiare privind venitul agricol sau alte venituri;

c) acte care să ateste alte categorii de venituri: pensii de boală, de urmaș sau de întreținere (în cazul părinților divorțați).

       6. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se poate descărca aici).

Art. 5. Modul de calcul al mediei de concurs: departajarea se va face pe baza punctajului acordat fiecărui candidat, care va reflecta atât situația la învățătură, cât și profilul social al aplicantului, conform grilei de evaluare anexată prezentului regulament.

Art. 6. Obligațiile bursierilor: beneficiarii burselor trebuie să îşi păstreze pe tot parcursul anului şcolar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi la începutul semestrului al II-lea printr-o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ şi pe care o vor anexa la dosarul personal. Termenul limită de depunere a adeverinţei este 1 februarie 2022. În cazul pierderii calităţii de integralist sau al nedepunerii în termen a adeverinței, aceştia pierd bursa pentru perioada rămasă. Media de absolvire a primului semestru să nu fie mai mică de 9,00.

Art. 7. Cu fiecare bursier, Episcopia Devei și Hunedoarei va încheia un contract prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor pe toată perioada derulării bursei.

Art. 8. Dosarele se vor depune direct sau prin poştă la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei, str. Andrei Șaguna, nr. 1, Deva, până: vineri 24 septembrie 2021.

Art. 9. (1) Fondul de burse alocat se repartizează în funcţie de cele două categorii mai sus amintite, astfel:

50% – fond burse pentru elevii de gimnaziu;

50% – fond burse pentru elevii de liceu.

(2) cuantumul burselor se stabileşte anual, de către Permanența Consiliului Eparhial, în funcţie de resursele financiare ale acesteia.

(3) bursa se acordă pe o perioadă de nouă luni (13 septembrie 2021 – 11 iunie 2022).

(4) cuantumul burselor lunare se virează direct beneficiarului, în contul pe care fiecare bursier îl va avea deschis la Raiffeisen Bank, până în data de 15 ale lunii în curs.

Art. 10. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Art. 11. Prezentul Regulament a intrat în vigoare la data aprobării lui de către Permanența Consiliului Eparhial fiind valabil începând cu data de 21 august 2019.

Grila de evaluare și punctajul după care se va stabili ierarhia candidaților:

 1. NOTA (calificativul „FB” este asimilat notei 10) constituie însuși punctajul de referință și se calculează cu zecimale, așa cum reiese din adeverința eliberată de instituția de învățământ a candidatului.
 2. NUMĂR DE MEMBRI ÎNTR-O FAMILIE:

Până la 3 membri: 0,5 puncte

4 membri: 1 punct

5 membri: 1,5 puncte

6 membri: 2 puncte

mai mult de 7 membri: 2,5 puncte

 1. VENITUL PE MEMBRU AL FAMILIEI:

700-650: 0, 5 puncte

650-600: 1 punct

600-550: 1,5 puncte

550-500: 2 puncte

500-450: 2,5 puncte

450-400: 3 puncte

400-350: 3, 5 puncte

350-300: 4 puncte

300-250: 4,5 puncte

250-200: 5 puncte

200-150: 5,5 puncte

150-100: 6 puncte

100-50 : 6,5 puncte

0: 7 puncte

 1. PUNCTAJ SUPLIMENTAR:

1 punct: familie cu părinți divorțat

2 puncte: candidați cu unul dintre părinți decedat

4 puncte: candidați cu ambii părinți decedați.